Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2017 on hyväksynyt alla olevat säännöt yhdistyksen uusiksi säännöiksi:

 

Säännöt

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistys ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistys toimii Etelä-Hämeen kennelpiirin toiminta-alueella ja sen tarkoituksena on edistää toimialueellaan puhdasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

3 § KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4 § JÄSENYYS

Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsen.

5 § TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä ja koirakokeita ja kilpailuja; levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen; seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita; ylläpitämällä yhteyksiä 4 §:ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin, antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestöjen tekemiä päätöksiä noudattaen.

6 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka yhdistyksen johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, ainais-, perhe-, tai kunniajäseniä.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo vuosi- tai ainaisjäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

7 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Johtokunta katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen varsinaisella kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään ¾ kokouksen annetuista äänistä.

Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitosta - Finska Kennelklubben ry:stä on johtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

 8 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:

1. vuosikokoukseen joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä
2. syyskokoukseen marraskuussa

Kokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta.

Kutsu kokouksiin julkaistaan 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen internet-sivustolla.

Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys syyskokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

 Kokouksessa on jokaisella jäsenellä, paitsi alle 18 vuotiaalla perhejäsenellä, yksi ääni, jota hän voi käyttää läsnäolevana.

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimelle äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja kannatetaan, on sitä käytettävä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

 

9 § VUOSIKOKOUS ASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Valitaan kokoukselle sihteeri
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään johtokunnan toimintakertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle viimeistään joulukuun loppuun mennessä.
käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

10 § SYYSKOKOUS ASIAT

Syyskokouksessa  käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
Todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Valitaan kokoukselle sihteeri
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
Määrätään yhdistyksen järjestämien kokeiden osanottomaksujen suuruus.
Päätetään yhdistyksen matkustussäännöstä seuraavalle kalenterivuodelle.
Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)
Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
Valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle, sääntöjen 12 § noudattaen
Valitaan kaksi (2) varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
Suoritetaan johtokunnan mahdollisesti esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden toimihenkilöiden valinta, lukuunottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä
Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin
Valitaan yhdistyksen edustajat Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n varsinaiseen kokoukseen
Käsitellään johtokunnan kokouksessa päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä
Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset

11 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 osa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viipymättä.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin 8 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu.

 12 § JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluvat (3) vuodeksi kerrallaan valittavat kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä ja kahdella ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla.

Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimintakautta, astuu varajäsen hänen tilalleen kalenterivuoden loppuun.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta.

 13 § JOHTOKUNNAN PAATÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.

Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli vain yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt.

Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa kokouksesta, on molemmilla varajäsenillä äänivalta.

 14 § JOHTOKUNNAN KOKOONTUMINEN

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta henkilökohtaisilla kutsuilla.

Yhdistyksen johtokunta voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia johtokunnan kokouksiin. Heillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

 15 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

päättää toimikuntien jäsenten, joita ei yhdistyksen kokouksessa ole valittu, hyväksymisestä

päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta; kunniajäsenet kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous

edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

16 § TOIMIKUNNAT

Johtokunnan avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.

Syyskokous valitsee toimikunnat tai vain niiden puheenjohtajat, jolloin puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet johtokunnan hyväksyttäväksi.

Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja johtokunnan niille antamia ohjeita.

 17 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Johtokunta voi kuitenkin määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan pankki- posti ym juoksevissa asioissa yhdistyksen nimen.

 18 § LIPPU, VIIRI JA MERKIT

Yhdistyksen lipun ja viirin sekä jäsen- ja kunniamerkkien säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen johtokunta.

 

19 § TALOUDEN TARKISTAMINEN

Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on johtokunnan toimintakertomuksen kanssa jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 20 § JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää on maksettava eräpäivään mennessä. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu.

Vapaa jäsenmaksusta ovat ainais- ja kunniajäsenet.

 21 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen johtokunnalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä varsinaista kokousta, jossa ne halutaan käsiteltäväksi. Johtokunnan on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

Sääntöjen muutokselle on saatava Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hyväksyminen.

 22 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja on päätöstä kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

 23 § Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.

 

(YHDISTYKSEN NIMI SÄÄNTÖMUUTOS KANTA-HÄMEEN NUUSKUT -> KANTA-HÄMEEN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS 15.1.1998)